اسلایدر

صفحه نخست درباره دانشگاه رشته تحصیلی برنامه کلاسی ارتباط با ما
دانشجوی گرامی به محفل علم و دانش خوش آمدید

اسلایدر

چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۷

 

 

بسمه تعالی

برنامه کلاس های رفع اشکال گروهی دانشجویان رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور واحد شوط در جریان نیمسال اول تحصیل90-91

 

 

عنوان واحد  درسی

تعدادساعات رفع اشکال

تعداد

جلسات

ترم

ارائه

درس

استاد مربوطه

ایام هفته

ساعات رفع

اشکال

شماره کلاس

تاریخ برگزاری کلاس های رفع اشکال

نظری

عملی

مهر

آبان

آذر

دی

تامین ورفاه اجتماعی

12

-

6

5

استاد ابراهیمی

چهارشنبه

10-8

103

20-27

4-11-18-25

 

 

روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

8

-

4

5

استادآقاپور

چهارشنبه

12-10

104

-

4-11-18-25

 

 

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

12

-

6

4

استاد ملکی

پنج شنبه

12-10

103

-

19-26

3-10-17-24

 

مبانی روان شناسی مفاهیم 1

12

-

6

3

استادپورعلی

پنج شنبه

30/14-30/16

103

-

19-26

3-10-17-24

 

مبانی تعاون

8

-

4

5

استادملکی

پنج شنبه

30/14-10

103

21-28

12

 

 

مبانی فلسفه1

8

-

4

1

اسنادجعفری

سه شنبه

10-8

101

19-26

3-10

 

 

زبان تخصصی مطالعه متون اجتماعی1

16

-

8

5

استاد ابراهیمی

چهارشنبه

12-30/13

101

27

4-11-18-25

2-9-16

 

روش تحقیق نظری

3

-

18

4

استاد ملکی

پنج شنبه

10-8

102

28

5-12-19-26

3-10-17-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه به اطلاع دانشجویان می رساند:

1-بعضی از دروس به علت کمتر ازحدنصاب بودن تعداد دانشجویان تشکیل نخواهدشد دروس نظری بصورت خود خوان میباشد

2-از دانشجویان محترم که دروس عملی را انتخاب کرده وبه حد نصاب نرسیده اند خواهشمند است

 17/07/90-21/07/90(حذف واضافه)دروس انتخابی را حذف نمایند

3-برگزاری نماز جماعت30/13-۳۰/۱۴

ارسال شده توسط دانشجو در ساعت 11:14 |
سه شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶

 

 

بسمه تعالی

برنامه کلاس های رفع اشکال گروهی دانشجویان دروس عمومی دانشگاه پیام نور واحد شوط در جریان نیمسال اول تحصیل90-91

 

 

عنوان واحد  درسی

تعدادساعات رفع اشکال

تعداد

جلسات

ترم

ارائه

درس

استاد مربوطه

ایام هفته

ساعات رفع

اشکال

شماره کلاس

تاریخ برگزاری کلاس های رفع اشکال

نظری

عملی

مهر

آبان

آذر

دی

اندیشه اسلامی2

8

-

3

-

استادجلیل پور

سه شنبه

30/16-30/14

104

 

 

8-22-29

 

تفسیرموضوعی قرآن

12

-

6

-

استادپوراکبر

چهارشنبه

10-8

102

 

4-11-18-25

2-9

 

اندیشه اسلامی 1

8

-

3

-

استادپوراکبر

چهارشنبه

10-8

102

 

 

16-23-30

 

زبان خارجه

18

-

9

-

استادبابازاده

دوشنبه

30/16-30/14

101

18-25

2-9-23-30

7-21-28

 

فارسی

18

-

9

-

استاداحمد زاده

دوشنبه

12-10

101

18-25

2-9-23-30

7-21-28

 

تربیت بدنی1(خواهران)

 

16

8

-

استادبابازاده

دوشنبه

14-12

سالن شهیدبهشتی

18-25

2-9-23-30

7-21

 

تربیت بدنی2(خواهران)

 

16

8

-

استادبابازاده

دوشنبه

12-10

سالن شهیدبهشتی

18-25

2-9-23-30

7-21

 

تربیت بدنی 2(برادران)

 

16

8

-

استادعزیز زاده

دوشنبه

12-10

سالن تختی

18-25

2-9-23-30

7-21

 

جمعیت وتنظیم خانواده(برادران)

4

-

2

-

استاداحمد زاده

دوشنبه

30/16-30/14

103

18-25

 

 

 

جمعیت وتنظیم خانواده (خواهران)

4

-

2

-

استادصفری

پنچ شنبه

10-8

101

28

5

 

 

آیین زندگی

12

-

6

-

استاد حسینی

چهارشنبه

30/16-30/14

103

 

4-18

2-16-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه به اطلاع دانشجویان می رساند:

1-بعضی از دروس به علت کمتر ازحدنصاب بودن تعداد دانشجویان تشکیل نخواهدشددروس نظری بصورت خود خوان میباشد

2-از دانشجویان محترم که دروس عملی را انتخاب کرده وبه حد نصاب نرسیده اند خواهشمند است

 17/07/90-21/07/90(حذف واضافه)دروس انتخابی را حذف نمایند

3-برگزاری نماز جماعت30/13-۳۰/۱۴

 

ارسال شده توسط دانشجو در ساعت 13:49 |
سه شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶

 

بسمه تعالی

برنامه کلاس های رفع اشکال گروهی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور واحد شوط در جریان نیمسال اول تحصیل90-91

 

عنوان واحد  درسی

تعدادساعات رفع اشکال

تعداد

جلسات

ترم

ارائه

درس

استاد مربوطه

ایام هفته

ساعات رفع

اشکال

شماره کلاس

تاریخ برگزاری کلاس های رفع اشکال

نظری

عملی

مهر

آبان

آذر

دی

پروژه کارعملی

-

64

32

9

استاداکبرپور

چهارشنبه

12-10

102

20

 

 

 

فلسفه آموزش و پرورش

8

-

4

2

استاداکبرپور

چهارشنبه

12-10

102

 

 

2-9-16-23

 

اصول برنامه ریزی درسی

12

-

6

9

استاداموئی میلان

چهارشنبه

10-8

105

 

4-11-18-25

2-9

 

اصول ومبانی آموزش پرورش

12

-

6

5

استاد پور علی

چهارشنبه

30/16-30/14

102

 

4-11-18-25

2-9

 

مبانی اصول راهنمایی ومشاوره

8

-

3

1

استادپورعلی

چهارشنبه

30/16-30/14

 

 

 

16-23-30

 

روان شناسی شخصیت

18

-

9

3

استادجعفرزاده

پنج شنبه

30/16-30/14

105

28

5-12-19-26

3-10-17-24

 

روانشناسی رشد1

12

-

6

2

استادحسین پور

پنج شنبه

14-12

105

28

5-12-19-26

3

 

روانشناسی پویایی گروه

12

-

6

4

استاد قره خانی

پنج شنبه

۳۰/۱۶-۱۵

۱۰۱

 

 ۱۲-۱۹-۲۶

۳-۱۰-۱۷

 

کارورزی2

-

64

32

9

استاداکبرپور

پنج شنبه

12-10

102

21-28

5

 

 

روانشناسی یادگیری

12

-

4

3

استاداکبرپور

پنج شنبه

12-10

102

 

 

3-10-17-24

 

اصوال وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده

6

16

3/8

4

استادپورعلی

پنج شنبه

30/16-30/14

104

21-28

5

 

 

آماراستنباطی

20

16

10/8

3

استادجعفرزاده

پنج شنبه

30/13-12

106

21-28

5-12-19-26

3-10-17-24

 

کاربردکامپیوتر درروانشناسی

20

16

10/8

6

استادجعفرزاده

پنج شنبه

12-10

 

کلاس کامپیوتر

21-28

5-12-19-26

3-10-17-24

 

کلیات فلسفه

8

-

4

1

استادجعفری

سه شنبه

10-8

101

19-26

3-10

 

 

روان سنجی

8

-

4

3

استاد حسین پور

پنج شنبه

30/16-30/14

102

28

5-12-19

 

 

کاربرد آزمون های روانی

12

۱۶

۳

4

استاد حسین پور

پنج شنبه

۱۴-۱۲

۱۰۵

 

 

۱۰-۱۷-۲۴

 

کارآموزی 1

 

32

16

7

استاداکبرپور

چهارشنبه

12-30/13

102

27

 

 

 

توجه به اطلاع دانشجویان می رساند:

1-بعضی از دروس به علت کمتر ازحدنصاب بودن تعداد دانشجویان تشکیل نخواهدشد دروس نظری بصورت خود خوان میباشد

2-از دانشجویان محترم که دروس عملی را انتخاب کرده وبه حد نصاب نرسیده اند خواهشمند است

 17/07/90-21/07/90(حذف واضافه)دروس انتخابی را حذف نمایند

3-برگزاری نماز جماعت30/13-۳۰/۱۴

 

 

ارسال شده توسط دانشجو در ساعت 13:45 |
سه شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶

 

 

بسمه تعالی

برنامه کلاس های رفع اشکال گروهی دانشجویان رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور واحد شوط در جریان نیمسال اول تحصیل90-91

 

عنوان واحد  درسی

تعدادساعات رفع اشکال

تعداد

جلسات

ترم

ارائه

درس

استاد مربوطه

ایام هفته

ساعات رفع

اشکال

شماره کلاس

تاریخ برگزاری کلاس های رفع اشکال

نظری

عملی

مهر

آبان

آذر

دی

تفسیرنقشه موضوعی

12

16

6/8

4

استادرحیمی

دوشنبه

۱۶-۱۴

102

19-26

3-10-17-۳۰

 

 

نقشه برداری

8

16

4/8

3

استادرحیمی

دوشنبه

۱۴-۱۲

106

19-26

3-1۰-۳۰

 

 

توانهای محیطی دربرنامه ریزی

شهری

12

-

6

5

استادقلی زاده

سه شنبه

10-8

104

 

۱۷

۱-۸-۲۲-۲۹

 

مبانی ژئومورفولوژِی

8

-

4

1

استادبروکی میلان

سه شنبه

30/16-30/14

102

 

3-10-17

1

 

هیدرولوژی شهری

12

-

6

6

استادابراهیمی

سه شنبه

12-10

103

 

3-10-17

1-8-22

 

سیاست وفضا

12

-

6

3

استادقلی نژاد

سه شنبه

30/13-12

101

26

3-10-17

1-8

 

فناوری اطلاعات IT

6

16

3/8

3

استادپاشازاده

سه شنبه

12-10

کلاس کامپیوتر

 

17

1-8

 

ریاضیات

20

-

9

3

استادعلی زاده

سه شنبه

30/14-30/16

105

19-26

3-10-17

1-8-22-29

 

جامعه شناسی شهری

12

16

6/8

5

استادابراهیمی

چهارشنبه

12-10

103

20-27

4-11-18-25

 

 

آمارواحتمالات1

20

-

10

3

استادرحیم پور

چهارشنبه

10-8

101

27

11-25

9-23

 

آمارواحتمالات1

20

-

10

3

استادرحیم پور

چهارشنبه

30/16-30/14

101

20

4-18

2-16

 

درآمدی بر توسعه پایدار

-

-

 

6

استادحسینی

چهارشنبه

10-8

104

 

4-11-18-25

 

 

مبانی آب وهواشناسی1

8

-

4

3

استادابراهیمی

سه شنبه

10-8

103

 

 

1-8-22-29

 

 

توجه به اطلاع دانشجویان می رساند:

1-بعضی از دروس به علت کمتر ازحدنصاب بودن تعداد دانشجویان تشکیل نخواهدشددروس نظری بصورت خود خوان میباشد

2-از دانشجویان محترم که دروس عملی را انتخاب کرده وبه حد نصاب نرسیده اند خواهشمند است

17/07/90-21/07/90(حذف واضافه)دروس انتخابی را حذف نمایند

3-برگزاری نماز جماعت30/13-۳۰/۱۴

 

ارسال شده توسط دانشجو در ساعت 13:36 |
سه شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶

 

 

بسمه تعالی

برنامه کلاس های رفع اشکال گروهی دانشجویان رشته الهیات دانشگاه پیام نور واحد شوط در جریان نیمسال اول تحصیل90-91

 

 

عنوان واحد  درسی

تعدادساعات رفع اشکال

تعداد

جلسات

ترم

ارائه

درس

استاد مربوطه

ایام هفته

ساعات رفع

اشکال

شماره کلاس

تاریخ برگزاری کلاس های رفع اشکال

نظری

عملی

مهر

آبان

آذر

دی

زبان تخصصی2

16

-

8

4

استادجعفری

سه شنبه

12-10

101

19-26

3-10-17

1-8-22

 

کلیات فلسفه اسلامی

12

-

5

3

استادجعفری

سه شنبه

10-8

101

 

17

1-8-22-29

 

قرآن وخاور شناسان

12

-

6

3

استادجعفری

سه شنبه

30/13-12

103

 

3-10-17

1-8-22

 

تاریخ تفسیرقرآن کریم2

12

-

6

6

استادجلیل پور

سه شنبه

30/16-30/14

104

19-26

3-10-17

1

 

تفسیرترتیبی قرآن2

12

-

6

7

استاددریادل

سه شنبه

12-10

105

19-26

3-10-17

1

 

کلیات علم رجال

12

-

6

7

استاددریادل

سه شنبه

14-12

105

 

3-10-17

1-8-22

 

مکاتب وروشهای تفسیر3

12

-

4

6

استادحسینی

سه شنبه

30/16-30/14

106

 

 

1-8-22-29

 

علوم قرآنی3

12

-

6

7

استادمصطفایی

سه شنبه

30/16-30/14

101

19-26

3-10-17

1

 

بلاغت قرآن کریم 2

12

-

6

9

استاد اسماعیلی

سه شنبه

14-12

102

26

3-10-17-24

1

 

 

توجه به اطلاع دانشجویان می رساند:

1-بعضی از دروس به علت کمتر ازحدنصاب بودن تعداد دانشجویان تشکیل نخواهدشددروس نظری بصورت خود خوان میباشد

2-از دانشجویان محترم که دروس عملی را انتخاب کرده وبه حد نصاب نرسیده اند خواهشمند است

 17/07/90-21/07/90(حذف واضافه)دروس انتخابی را حذف نمایند

3-برگزاری نماز جماعت30/13-۳۰/۱۴

 

 

ارسال شده توسط دانشجو در ساعت 13:32 |
سه شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۹
کلاس درس استاد دریا دل مورخه ۱۹/۷/۱۳۹۰ تشکیل نخواهد شد.و بعدا کلاس جبرانی گذاشته خواهد شد.

کلاس استاد ملکی که درس مبانی تعاون می باشد در مورخه ۲۱/۷/۱۳۹۰ برگزار نخواهد شد و به تاریخ دیگری تغییر داده خواهد شد.

درس توان های محیطی در برنامه ریزی  استاد قلی زاده از آبان ماه شروع می شود.

ارسال شده توسط دانشجو در ساعت 12:47 |
شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۶
                                      ثبت نام عمره مفرده و عتبات عالیات

الف)عتبات عالیات

توضیح:تمامی دانشجویان پسر و دختر متاهل بصورت دو یا سه نفره،پسر مجرد (تنها) و دختر مجرد با پدر یا مادر(یک محرم)،اساتید با همسر و فرزند و کارکنان با همسر می توانند ثبت نام نمایند.

ب)عمره مفرده

توضیح : فقط دانشجویان پسر بصورت فردی (تنها)،دانشجویان متاهل پسر و دختر بصورت دو یا سه نفره (با یک فرزند) و استید بصورت تنها یا دو و سه نفره (همسر و فرزند) می توانند ثبت نام نمایند.قرعه کشی از تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ الی ۲۵/۷/۱۳۹۰ بصورت متمرکز و در استانها انجام خواهد شد.عمره شامل کارکنان نمی شود.

تاریخ ثبت نام : از ۵/۷/۱۳۹۰ لغایت ۲۰/۷/۱۳۹۰

محل ثبت نام : سایت www.labbayk.com

ارسال شده توسط دانشجو در ساعت 13:59 |
شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۶

 اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان گرامی

  شرایط و ضوابط ثبت نام ازدواج دانشجویی:

1- زمان آغاز ثبت نام برای زوج های دانشجو از تاریخ 17/07/1390 همزمان با میلاد امام رضا علیه السلام لغایت 07/08/1390 مصادف با سالروز ازدواج حضررت علی (ع) و حضرت زهرا (س)  خواهد بود.

2- .(آدرس ورود به سیستم ثبت نام اینترنتی:www.nahad.ir)

3- تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام،از تاریخ 01/7/89 الی 01/7/90 می باشد.

4- در مواردی که هر دو زوج مشغول به تحصیل در دانشگاه هستند یکی از آنها به عنوان داوطلب اصلی اقدام به ثبت نام در دانشگاه خود نموده و از تکرار ثبت نام در دانشگاه همسر جدا خودداری شود.(در غیر این صورت پس از ارزیابی خودکار اطلاعات،سیستم اطلاعات همسان را بصورت کامل حذف نموده و به هیچ یک از ثبت نامی ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

5- دانشچویان ملزم هستند بلافاصله پس از ثبت نام،در اسرع وقت مدارک لازم را جهت تایید به دفتر نهاد یا به رابط ازدواج دانشجویی در دانشگاه مربوطه ارائه نمایند.

6- مهلت تایید ثبت نام در سایت ازدواج دانشجویی توسط رابطین،از شروع ثبت نام دانشجویان (17/7/1390) تا حداکثر دو هفته پس از پایان ثبت نام (21/8/1390) خواهد بود و با توجه به ضرورت زمانبندی کاروان های مشهد مقدس امکان تمدید وجود ندارد.

تذکر: در سال جاری در سایت جدید امکان ویرایش اطلاعات ثبت شده توسط خود داوطلب قبل از تایید رابط ازدواج امکان پذیر می باشد.

  مدارک لازم جهت تایید صحت ثبت نام دانشجو:

1-  اصل پرینت فرم ثبت نام اینترنتی که توسط دانشجوی داوطلب تکمیل و تایید شده است.

2-  اصل و کپی عقد نامه (صفحات ثبت تاریخ عقد،مشخصات زوجین و مهریه)

3-  اصل و کپی شناسنامه زوجین

4-  اصل و کپی کارت دانشجویی

5-  اصل و کپی کارت ملی زوجین

در صورت دارا بودن سهمیه شاهد،نخبگان علمی،فعالان فرهنگی دینی (برگزیدگان مسابقات کشوری در رشته های قرآن،حفظ و قرائت،نهج البلاغه،حکمت مطهر،صحیفه سجادیه و...)اصل مدارک مربوطه به دفتر ارائه و کپی آن اخذ شود.

7- مسئولیت صحت ثبت مشخصات ابتدا متوجه خود دانشجو و سپس رابطین دانشگاهی و استانی خواهد بود.

ارسال شده توسط دانشجو در ساعت 13:39 |
شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۶

ثبت نام و توزیع دفترچه دوره جدید فراگیر پیام نور در سه مقطع (کارشناسی ناپیوسته ـ کارشناسی ـ کارشناسی ارشد ) از ۱۷ مهر ماه آغاز و آزمون این دوره ها در دوم دیماه ۱۳۹۰ برگزار می شود اسامی پذیرفته شدگان در اواخر بهمن ماه اعلام خواهد شد. پذیرفته شدگان دوره جدید فراگیر پیام نور در ترم دوم تحصیلی ۹۱ ـ۹۰ پذیرش خواهد شد ثبت نام این دوره ها از طریق سایت سازمان سنجش sanjesh.org انجام می گیرد. لازم به ذکر است تنها متقاضیانی می توانند در این آزمون شرکت کنند که حداکثر تا ۳۰ بهمن فارغ التحصیل شده باشند.

                            ( توزیع دفترچه های فراگیر در دفاتر پستی سراسر کشور )

ارسال شده توسط دانشجو در ساعت 11:20 |
شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۶
ای راهب کلیسا دیگر مزن به ناقوس                      خاموش کن صدا را نقاره میزند توس

آیا مسیح ایران کم داده مرده را جان                       جانی دوباره بردار با ما بیا به پابوس

                                      **************************

همزمان با جشن میلاد امام رضا (ع)

مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور واحد شوط روز یکشنبه مورخه ۱۷/۷/۱۳۹۰ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن اجتماعات دانشگاه برگزار خواهد گردید.

حرم مطهر امام رضا (ع)

ارسال شده توسط دانشجو در ساعت 8:32 |
چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
مقام معظم رهبری:امروز نیروی انتظامی در کنار مردم وپشتیبانی آنان است وآحادمردم نیزافتخار میکنندوبه آن اعتماددارند.

<آنچه مردم ازنیروی انتظامی متوقع هستندچیست؟مردم می خواهندنیروی انتظامی قوی ومقتدرباشد،هوشمند و پیچیده باشد،سالم و امین باشد،سریع وبه هنگام باشد،مودب واهل بیان وتفاهم با مردم باشد،این انتظارات مردم از نیروی انتظامی است.شمادر بخش های قابل توجهی ،این لیاقت وآمادگی را از خودتان نشان دادید>

 

ارسال شده توسط دانشجو در ساعت 13:31 |
شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۰۹
ولادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز ملی دختر مبارک باد.

         

                                                                                           ((امور فرهنگی))

ارسال شده توسط دانشجو در ساعت 11:9 |