اسلایدر

صفحه نخست درباره دانشگاه رشته تحصیلی برنامه کلاسی ارتباط با ما
دانشجوی گرامی به محفل علم و دانش خوش آمدید

اسلایدر

سه شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶

 

بسمه تعالی

برنامه کلاس های رفع اشکال گروهی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور واحد شوط در جریان نیمسال اول تحصیل90-91

 

عنوان واحد  درسی

تعدادساعات رفع اشکال

تعداد

جلسات

ترم

ارائه

درس

استاد مربوطه

ایام هفته

ساعات رفع

اشکال

شماره کلاس

تاریخ برگزاری کلاس های رفع اشکال

نظری

عملی

مهر

آبان

آذر

دی

پروژه کارعملی

-

64

32

9

استاداکبرپور

چهارشنبه

12-10

102

20

 

 

 

فلسفه آموزش و پرورش

8

-

4

2

استاداکبرپور

چهارشنبه

12-10

102

 

 

2-9-16-23

 

اصول برنامه ریزی درسی

12

-

6

9

استاداموئی میلان

چهارشنبه

10-8

105

 

4-11-18-25

2-9

 

اصول ومبانی آموزش پرورش

12

-

6

5

استاد پور علی

چهارشنبه

30/16-30/14

102

 

4-11-18-25

2-9

 

مبانی اصول راهنمایی ومشاوره

8

-

3

1

استادپورعلی

چهارشنبه

30/16-30/14

 

 

 

16-23-30

 

روان شناسی شخصیت

18

-

9

3

استادجعفرزاده

پنج شنبه

30/16-30/14

105

28

5-12-19-26

3-10-17-24

 

روانشناسی رشد1

12

-

6

2

استادحسین پور

پنج شنبه

14-12

105

28

5-12-19-26

3

 

روانشناسی پویایی گروه

12

-

6

4

استاد قره خانی

پنج شنبه

۳۰/۱۶-۱۵

۱۰۱

 

 ۱۲-۱۹-۲۶

۳-۱۰-۱۷

 

کارورزی2

-

64

32

9

استاداکبرپور

پنج شنبه

12-10

102

21-28

5

 

 

روانشناسی یادگیری

12

-

4

3

استاداکبرپور

پنج شنبه

12-10

102

 

 

3-10-17-24

 

اصوال وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده

6

16

3/8

4

استادپورعلی

پنج شنبه

30/16-30/14

104

21-28

5

 

 

آماراستنباطی

20

16

10/8

3

استادجعفرزاده

پنج شنبه

30/13-12

106

21-28

5-12-19-26

3-10-17-24

 

کاربردکامپیوتر درروانشناسی

20

16

10/8

6

استادجعفرزاده

پنج شنبه

12-10

 

کلاس کامپیوتر

21-28

5-12-19-26

3-10-17-24

 

کلیات فلسفه

8

-

4

1

استادجعفری

سه شنبه

10-8

101

19-26

3-10

 

 

روان سنجی

8

-

4

3

استاد حسین پور

پنج شنبه

30/16-30/14

102

28

5-12-19

 

 

کاربرد آزمون های روانی

12

۱۶

۳

4

استاد حسین پور

پنج شنبه

۱۴-۱۲

۱۰۵

 

 

۱۰-۱۷-۲۴

 

کارآموزی 1

 

32

16

7

استاداکبرپور

چهارشنبه

12-30/13

102

27

 

 

 

توجه به اطلاع دانشجویان می رساند:

1-بعضی از دروس به علت کمتر ازحدنصاب بودن تعداد دانشجویان تشکیل نخواهدشد دروس نظری بصورت خود خوان میباشد

2-از دانشجویان محترم که دروس عملی را انتخاب کرده وبه حد نصاب نرسیده اند خواهشمند است

 17/07/90-21/07/90(حذف واضافه)دروس انتخابی را حذف نمایند

3-برگزاری نماز جماعت30/13-۳۰/۱۴

 

 

ارسال شده توسط دانشجو در ساعت 13:45 |